anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Tribunal Tuntutan Pengguna

1.  Apakah objektif penubuhannya Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia?

 1. Menyediakan forum alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna membuat tuntutan tebus rugi berkenaan dengan barang atau perkhidmatan secara murah, mudah dan cepat.
 2. Mendengar dan mengadili tuntutan dengan bebas, adil dan saksama.
 3. Membangunkan undang-undang berhubung perlindungan pengguna.

2.  Bilakah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) ditubuhkan?

Tribunal Tuntutan Pengguna ditubuhkan pada 15 November 1999 di bawah seksyen 85, Bahagian XII Akta Perlindungan Pengguna 1999 IAkta 599]. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup

3.  Apakah bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ?

Tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar -

 1. tuntutan untuk tebus rugi bagi pembelian barang dan perkhidmatan yang dibenarkan di bawah bidang kuasa Tribunal sepertimana diperuntukkan di bawah Akta 599;
 2. tuntutan yang jumlah amaunnya tidak melebihi RM50,000.00; dan
 3. tuntutan yang terakru dalam masa tiga tahun dari tuntutan itu.

4.  Apakah batasan bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)?

Tribunal tidak mempunyai bidangkuasa untuk mendengar apa-apa tuntutan berikut:

 1. yang berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian.
 2. bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah.
 3. pertikaian mengenai hakmilik kepada mana -mana  tanah atau estet atau kepentingan mengenai tanah;
 4. pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tak berwasiat;
 5. perkhidmatan ahli professional yang dikawal selia oleh mana-mana undang bertulis;
 6. perkhidmatan jagaan kesihatan;
 7. perkhidmatan penerbangan;
 8. pertikaian berkaitan dengan hal-hal –
  1. francais;
  2. nama baik;
  3. apa-apa hak dalam tindakan;
  4. rahsia perdagangan atau harta intelek lain;
  5. apa-apa hak dalam tindakan; atau
 9. apabila mana-mana Tribunal telah ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain untuk mendengar dan memutuskan tuntutan berkaitan dengan perkara yang menjadi hal perkara tuntutan itu.

5. Siapakah Pengguna di bawah Akta 599 ?

 1. Pengguna bermaksud seseorang individu yang memperoleh atau menggunakan atau membeli barang atau perkhidmatan yang lazimnya untuk kegunaan atau penggunaan diri, rumahtangga atau isi rumah.
 2. Individu yang membeli, menggunakan atau memperoleh barang atau perkhidmatan bagi tujuan perniagaan atau dibeli atas nama syarikat adalah bukan pengguna.

6. Adakah Tribunal mempunyai kuasa perundangan untuk menyiasat aduan pengguna?

Tribunal Tuntutan Pengguna tidak mempunyai bidang kuasa perundangan di bawah Akta 599 untuk bertindak atas sesuatu aduan. Tribunal adalah forum alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna membawa tindakan tuntutan tebus rugi terhadap penjual/pengilang dan pemberi perkhidmatan untuk pembelian barang dan perkhidmatan untuk hal perkara yang dibenarkan di bawah Akta 599. 

7. Bagaimana dengan pelaksanaan award di bawah Akta 599?

Tribunal hendaklah, jika dapat dilaksanakan membuat awardnya dalam masa 60 hari dari hari pertama pendengaran bermula.

 1. Tiap-tiap award yang dibuat oleh Tribunal adalah muktamad dan mengikat semua pihak.
 2. Tiap-tiap award yang dibuat oleh Tribunal hendaklah disifatkan sebagai perintah Mahkamah majistret dan boleh dikuatkuasakan di Mahkamah Majistret yang mempunyai bidang kuasa di tempat award diperoleh. 

8. Bagaimanakah dengan Ketidakpatuhan Award?

Mana-mana pihak yang gagal mematuhi award selepas 14 hari dari tarikh award dibuat oleh Tribunal adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan boleh-

 1. Dedenda tidak melebihi RM10,000.00 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun  atau kedua-duanya; dan
 2. Jika kesalahan itu berterusan, pesalah boleh, sebagai tambahan kepada penalti di atas, didenda tidak kurang daripada RM100.00 dan tidak melebihi RM5,000.00 bagi setiap hari atau sebahagian hari selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

Penuntut boleh mengemukakan aduan untuk ketidakpatuahn award kepada Bahagian Penguatkuasa KPDN.

9. Apakah Semakan Kehakiman?

Setiap award yang dibuat oleh Tribunal di bawah subseksyen 112 (2) dan 107 (3) Akta 599 adalah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding itu sepertimana yang dinyatakan di bawah seksyen 116 Akta 599. Walau bagaimanapun, pihak yang tidak berpuas hati dengan award Tribunal boleh memohon Semakan Kehakiman di Mahkamah tinggi.  

10. Bagaimana menfailkan Tuntutan?

Pengguna boleh memfailkan tuntutan dengan menggunakan cara-cara berikut:

 1. hadir sendiri di kaunter TTPM di seluruh negara.
 2. pemfailan secara online menerusi potal https://ttpm.kpdn.gov.my

 

11. Adakah bayaran dikenakan untuk memfailkan tuntutan?

Fi pemfailan adalah sebanyak RM5.00.