anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Logo Barangan Malaysia

1. Apakah yang dikatakan sebagai penandaan Logo Barangan Malaysia?

Penandaan Logo Barangan Malaysia merupakan satu bentuk penarafan terhadap barangan/produk usahawan yang dihasilkan daripada bahan-bahan tempatan merupakan suatu galakan kepada pengguna untuk mengutamakan produk buatan tempatan berbanding import.

2. Bagaimana KPDN menilai dan mengesahkan peratusan bahawa sesuatu permohonan (produk) itu buatan Malaysia?

Penilaian pengesahan peratusan bahan mentah/material sesuatu produk (SKU) yang dipohon adalah melalui surat pengesahan daripada badan/agensi berkepentingan yang berkaitan tertakluk kepada keperluan dan jenis produk. Sebagai contoh, industri F&B perlulah mendapatkan pengesahan daripada Kementerian kesihatan (keselamatan dan kualiti makanan, laporan kandungan nutrisi, Halal (sekiranya perlu), JAKIM). Manakala, bagi bahan elektrik dan elektronik pengesahan daripada Suruhanjaya Tenaga, SIRIM, dan lain-lain. Kaedah ini mampu mengurangkan karenah birokrasi dan memudahkan urusan pemprosesan. Walau bagaimanapun, semakan yang lebih mendalam akan dijalankan sekiranya terdapat keraguan terhadap pengesahan yang telah diberikan oleh agensi berkenaan bagi mengelakkan pemalsuan maklumat.

3. Adalah penandaan Logo Barangan Malaysia melibatkan kos dan berapakah tempoh pemprosesan bagi setiap permohonan?

Tiada sebarang yuran/fi permohonan yang dikenakan kepada permohonan penandaan logo barangan buatan Malaysia. Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh  30 hari bekerja.

4. Apakah tindakan yang akan diambil sekiranya ada pihak (industri) yang menggunakan penandaan Logo Barangan Malaysia tanpa kebenaran?

Pemohon yang layak untuk memohon adalah terdiri daripada pengilang yang ditakrifkan di bawah Industrial Co-ordination Act 1975 [Akta 1975] “Means a person who is engaged in any manufacturing activity”. Penandaan Logo Barangan Malaysia telah didaftarkan sebagai harta intelek Kerajaan melalui Perbadanan harta Intelek Malaysia (MyIPO). Sehubungan dengan itu, sebarang penggunaan logo tersebut perlulah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Kementerian ini selaras dengan kehendak Akta Perihal Dagangan 2011. Sehubungan dengan itu, Kementerian boleh mengambil tindakan undang-undang sivil di Mahkamah Tinggi di bawah peruntukan Seksyen 39 (2) (a), (b), dan (c) Akta 175. Akta Cap Dagangan 1976 [Akta 175] tidak memberikan punca kuasa kepada Kementerian untuk membuat peraturan atau garis panduan khusus (akta, perintah atau peraturan) berkenaan perkara ini. Di samping itu juga, Kementerian juga boleh mengambil tindakan undang-undang di dalam prosiding pendakwaan jenayah di Mahkamah Sesyen dengan menggunapakai peruntukan di bawah Seksyen 16 Akta Perihal Dagangan 2011 [Akta 730]. Denda tidak melebihi RM 500, 000.00 bagi kesalahan pertama, dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya denda tidak melebihi RM1,000,000.00 (syarikat); atau Denda tidak melebihi RM250,000.00 bagi kesalahan pertama atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya denda tidak melebihi RM500,000.00 dan penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya (individu).

5. Berapa lamakah tempoh sah laku setiap kelulusan yang diberikan

Tempoh sah pemakaian Logo Barangan Malaysia adalah selama 3 tahun. Kelulusan yang telah tamat tempoh perlulah mengemukakan permohonan baru.