anms | FAQ BM | CONTACT BM | FEEDBACK BM | SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Penguatkuasaan

1. Apakah kesalahan-kesalahan di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993?

Kesalahan-kesalahan bagi mana-mana orang yang menjalankan perniagaan jualan langsung termasuk :-

 1. Tidak mempunyai lesen yang sah
 2. Tidak mematuhi mana-mana syarat lesen yang dikenakan oleh Pengawal
 3. Bertandang ke mana-mana premis bagi maksud merundingkan jualan pintu ke pintu menjalankan jualan pintu ke pintu selain daripada hari dan di antara waktu yang dibenarkan.
 4. Gagal untuk menunjukkan kad pengenalan dan kad kebenaran semasa merundingkan jualan pintu ke pintu.
 5. Mengambil deposit dalam tempoh bertenang.
 6. Mempromosikan sesuatu skim piramid

2. Apakah yang dimaksudkan dengan “jualan pintu ke pintu”?

“Jualan pintu ke pintu” bermaksud jualan barang atau perkhidmatan yang dijalankan oleh mana-mana orang yang diberi kuasa secara pergi dari satu tempat ke satu tempat selain suatu tempat perniagaan tetap atau membuat panggilan telefon untuk mencari orang yang bersedia menjadi sebagai pembeli dengan mengadakan suatu kontrak jualan untuk tujuan memasuki perundingan penjualan apa-apa barang atau perkhidmatan.

3. Apakah yang dimaksudkan dengan “tempoh bertenang” dalam perniagaan jualan langsung?

Tempoh yang diberi kepada bakal pembeli selama sepuluh hari bekerja untuk membuat pilihan sama ada untuk meneruskan atau sebaliknya ke atas sesuatu kontrak jualan langsung. Dalam tempoh ini, sebarang pembekalan barang atau perkhidmatan dan pengambilan deposit wang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana pihak.

4. Di manakah maklumat boleh diperolehi mengenai mana-mana syarikat yang menjalankan perniagaan jualan langsung?

Maklumat boleh diperolehi daripada Bahagian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau dari laman web Kementerian.

5. Apakah Skim Kawalan Harga Musim Perayaan?

Skim Kawalan Harga Musim Perayaan merupakan suatu mekanisme penetapan harga maksimum ke atas barang-barang keperluan musim perayaan di peringkat borong dan runcit dalam tempoh tertentu semasa Tahun Baru Cina, Pesta Kaamatan, Hari Gawai, Hari Raya Puasa, Deepavali dan Hari Krismas. Skim ini bertujuan  untuk melindungi pengguna daripada peniaga-peniaga yang mengaut keuntungan berlebihan (mencatut).

6. Apakah kebaikan mempamerkan  tanda harga kepada pengguna?

Tanda harga membantu pengguna mengetahui harga dan berpeluang untuk membuat perbandingan harga  sebelum apa-apa pembelian. Pengguna dapat mengelak daripada ditipu dan boleh membuat pilihan yang bijak.

7. Apakah yang dimaksudkan dengan sewa beli ?

Sewa Beli ialah aktiviti menyewa barangan dengan opsyen untuk membeli barangan tersebut. Pembayaran dibuat dengan cara ansuran. Anda ialah penyewa dan syarikat kewangan yang memberi pinjaman adalah pemunya. Hakmilik akan hanya berpindah kepada penyewa setelah semua bayaran ansuran dijelaskan.

8. Apakah maklumat penting perlu dinyatakan dalam perjanjian sewa beli?

Setiap perjanjian sewa beli seharusnya mengandungi maklumat-maklumat penting berikut:

 1. Perihal barangan
 2. Pengiraan jumlah yang perlu dibayar
 3. Deposit minimum
 4. Caj terma dan kadar peratus tahunan untuk caj terma
 5. Caj lewat bayar
 6. Tarikh permulaan sewa beli
 7. Bilangan ansuran
 8. Jumlah bayaran ansuran bulanan

9. Adakah ia suatu kesalahan sekiranya penyewa mengalihkan barangan yang disewa tanpa pengetahuan pemunya (syarikat kewangan)?

Ya, ia adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 37 Akta Sewa Beli (ASB) 1967.

10. Adakah ia suatu kesalahan sekiranya penyewa menjual barangan di bawah perjanjian sewa beli tanpa pengetahuan pemunya (syarikat kewangan)?

Ya, ia adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 38 ASB 1967.

11. Apakah barangan yang boleh dibeli di bawah perjanjian sewa beli ?

Di bawah Jadual Pertama ASB 1967, senarai barangan yang boleh dibeli di bawah perjanjian sewa beli adalah seperti berikut:

 1. Semua barangan pengguna (iaitu barang-barang yang dibeli untuk kegunaan sendiri, keluarga ataupun untuk kegunaan isi rumah)
 2. Kenderaan-kenderaan bermotor, iaitu
  1. Kenderaan orang-orang sakit.
  2. Motosikal-motosikal.
  3. Motokar-motokar termasuk teksi-teksi dan motokar sewa.
  4. Kenderaan-kenderaan barang-barang (dimana berat muatan maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2540 kilogram).
  5. Bas-bas, termasuk bas panjang.

12. Apakah hak-hak pemunya (syarikat kewangan) di bawah Akta Sewa Beli 1967?

Pemunya (syarikat kewangan) mempunyai hak-hak seperti berikut:

 1. Mengkehendaki penyewa menginsuranskan kenderaan bermotor.
 2. Mengkehendaki penyewa menyediakan penjamin
 3. Berhak mengutip deposit minimum sebanyak 10% secara tunai termasuk fi tempahan
 4. Pemilikan semula barang apabila penyewa ingkar membuat pembayaran.
 5. Memaklumkan kepada penyewa tentang niat untuk pemilikan semula dengan mengeluarkan Jadual Keempat (tempoh 21 hari).
 6. Pemilikan semula barang melalui Perintah Mahkamah sekiranya ansuran bulanan yang dibayar oleh penyewa melebihi 75% daripada harga tunai barang tersebut.
 7. Melantik seseorang yang mempunyai permit yang dikeluarkan oleh KPDN untuk pemilikan semula barang dalam perjanjian sewa beli.
 8. Mengenakan caj ke atas penyewa sekiranya gagal mematuhi terma perjanjian sewa beli. Contohnya: caj bayaran lewat, fi pemilikan semula, kos penyimpanan dan lain-lain.
 9. Melupuskan barang yang diambil semula selepas tamat tempoh 21 hari (Jadual Kelima).
 10. Melelong barang selepas tamat tempoh notis lelong 14 hari.

13. Apakah hak-hak penyewa di bawah Akta Sewa beli 1967?

Penyewa berhak:

 1. Menerima sesalinan perjanjian sewa beli.
 2. Memperolehi sebarang maklumat mengenai akaun.
 3. Meminta penyata baki belum jelas (setiap 3 bulan sekali).
 4. Menyelesai awal perjanjian sewa beli.
 5. Menamat perjanjian sewa beli pada bila-bila masa.
 6. Memilih caj-caj terma (kadar tetap/kadar boleh ubah)
 7. Menerima notis Jadual Kedua sebelum menandatangani perjanjian sewa beli.
 8. Menerima sesalinan perjanjian sewa beli dalam tempoh 21 hari selepas menandatangani perjanjian.
 9. Menerima rebat apabila membuat penyelesaian awal.
 10. Tidak menandatangani borang/dokumen perjanjian sewa beli yang tidak lengkap.
 11. Membuat permintaan secara bertulis kepada pemunya untuk mendapatkan sijil pendaftaran kenderaan bermotor.
 12. Mendapatkan maklumat perakuan pemeriksaan kenderaan terpakai.
 13. Berhak untuk memperkenalkan pembeli baru untuk barang berkenaan setelah  pemilikan semula barang.
 14. Berhak mendapat baki wang hasil daripada jualan/lelong barang (jika ada).

14. Apakah prosedur sebelum pemilikan semula barang di bawah perjanjian sewa beli?

Sebelum pemilikan semula apa-apa barang, pemunya wajib menghantar notis-notis berikut:

 1. Notis Jadual Keempat – Ini adalah merupakan notis bertulis 21 hari yang menyatakan hasrat pemunya untuk pemilikan semula barang.
 2. 14 hari selepas tarikh notis Jadual Keempat, notis, peringatan akan dikeluarkan untuk memberitahu penyewa bahawa pemunya berhasrat untuk pemilikan semula barang selepas luput notis Jadual Keempat tersebut.

15. Apakah yang penyewa boleh lakukan setelah mendapat notis-notis tersebut?

 1. Penyewa boleh membayar jumlah tertunggak seperti yang tertera di dalam notis Jadual Keempat sebelum luput 21 hari seperti yang dinyatakan di dalam notis Jadual Keempat.
 2. Penyewa boleh memulangkan barangan tersebut kepada pemunya (syarikat kewangan) sebelum luput 21 hari notis Jadual Keempat. Penyewa akan dikehendaki menyelesaikan apa-apa baki hutang,  jika ada.

16. Bilakah pemunya boleh melaksanakan haknya untuk pemilikan semula barang di bawah perjanjian sewa beli?

Pemunya boleh memiliki semula barang yang disewa kepada penyewa, jika:

 1. Penyewa ingkar membayar dua ansuran berturut-turut.
 2. Penyewa ingkar membayar ansuran terakhir.
 3. Penyewa meninggal dunia dan telah berlaku keingkaran untuk empat ansuran berturut-turut.

17. Apakah kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999?

Kesalahan-kesalahan dibawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 termasuk:-

 1. Membuat representasi palsu atau mengelirukan berkaitan barang atau perkhidmatan.
 2. Membuat representasi palsu dan perlakuan lain yang mengelirukan berhubung dengan tanah.
 3. Memberi gambaran yang mengelirukan mengenai harga sesuatu barang atau perkhidmatan.
 4. Membuat pengiklanan umpanan terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan dengan niat untuk tidak membekalkan barangan atau perkhidmatan itu pada harga yang dinyatakan.
 5. Tidak memberi hadiah, tawaran percuma dan sebagainya sepertimana yang ditawarkan.
 6. Kegagalan untuk mematuhi award yang dibuat oleh Tribunal Tuntutan Pengguna.

18. Apakah maklumat yang perlu didedahkan oleh seorang pengendali bengkel kenderaan motor berkenaan dengan barang ganti dan perkhidmatan pembaikannya?

Pengendali tiap-tiap bengkel hendaklah mendedahkan suatu senarai

 1. barang ganti yang boleh didapati untuk jualan di bengkel itu. Senarai ini hendaklah –
  1. memerihalkan setiap barang ganti dengan nama, nombor siri, model kenderaan motor dan pengilang,
  2. menyatakan sama ada barang ganti itu baru, terpakai atau dibaikpulihkan, dan
  3. menyatakan harga yang padanya barang ganti boleh didapati untuk jualan
 2. perkhidmatan pembaikan yang diadakan oleh bengkel itu. Senarai ini hendaklah –
  1. memerihalkan tiap-tiap perkhidmatan pembaikan yang diadakan oleh bengkel itu,
  2. menyatakan fi tenaga kerja yang dikenakan, dan
  3. menyatakan cukai yang kena dibayar berkenaan dengan perkhidmatan pembaikan itu, jika ada

19. Apakah maklumat yang perlu didedahkan oleh pengendali bengkel kepada setiap pelanggan sebelum dan setelah siap perkhidmatan pembaikan?

Sebelum melakukan apa-apa perkhidmatan  pembaikan, pengendali bengkel hendaklah memberi  pelanggan suatu pernyataan bertulis dalam bahasa kebangsaan atau dalam Bahasa Inggeris atau kedua-dua ;

  1. memperihalkan perkhidmatan yang dijangkakan akan perlu dibuat kepada kenderaan bermotor itu,
  2. menyatakan anggaran fi tenaga kerja yang akan dikenakan bagi perkhidmatan pembaikan itu,
  3. menyatakan anggaran cukai yang kena dibayar, jika ada, dan
  4. menyatakan anggaran masa siap perkhidmatan pembaikan itu.

Apabila perkhidmatan pembaikan bagi seseorang pelanggan telah disiapkan, pengendali bengkel hendaklah memberi pelanggan itu suatu pernyataan bertulis ;

  1. memerihalkan perkhidmtan pembaikan yang dibuat pada kenderaan motor itu,
  2. menyatakan fi tenaga kerja yang dikenakan bagi perkhidmatan pembaikan itu,
  3. menyatakan cukai yang kena dibayar, jika ada,
  4. memerihalkan tiap-tiap barang ganti yang dipasang dengan nama, nombor siri, model kenderaan motor dan pengilang
  5. menyatakan sama ada barang ganti yang dipasang itu baru, terpakai atau dibaikpulihkan, dan
  6. menyatakan harga setiap barang ganti yang dipasang.

Semua harga yang disebut dalam senarai-senarai ini hendaklah dalam Ringgit Malaysia